Investimet e Huaja

 • UDHËZIM Nr.5, datë 19.1.2004
 • PËR MONITORIMIN E KONTRATAVE TË QIRAVE DHE ENFITEOZËS, VLERËSIMIN E INVESTIMEVE NË OBJEKTET E NDËRMARRJEVE, SHOQËRIVE APO INSTITUCIONEVE SHTETËRORE, TË DHËNA ME QIRA OSE ENFITEOZË, MONITORIMIN E TYRE DHE APLIKIMIN E KOEFICIENTËVE TË ULJES TË ÇMIMIT TË QIRASË

  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.8884, datë 22.4.2002 "Për një ndryshim në ligjin nr. 7512, datë 10.8.1991 "Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë të veprimtarive private të pavarura dhe të privatizimit" dhe të ligjit nr.8333, datë 23.4.1998, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.315, datë 24.4.2003 “Për dhënien me qira të pasurive të ndërmarrjeve, shoqërive dhe institucioneve shtetërore”,
  Ministria e Ekonomisë

  UDHËZON:

  1. Ministria e Ekonomisë drejton monitorimin e kontratave, kur pasuria (ndërtesa, trualli dhe makineria) e ndërmarrjes, shoqërisë apo institucionit shtetëror jepet me qira dhe enfiteozë.
  Monitorimi ushtrohet:
  a) nga ministria e linjës apo organi vendor që ka në varësi administrative ndërmarrjen, shoqërinë apo institucionin që ka dhënë objektin me qira apo enfiteozë;
  b) nga drejtoria e ndërmarrjes, shoqërisë apo institucionit shtetëror, që ka në administrim objektin e dhënë me qira apo enfiteozë;
  c) nga dega e shoqërisë publike për të gjitha kontratat e qirasë të lidhura nga institucionet shtetërore në prefekturën e tyre.

  2. Drejtoria e Administrimit të Pronës Publike në Ministrinë e Ekonomisë bën çdo vit monitorimin e realizimit të treguesve të investimeve dhe të nivelit të punësimit, krahasuar me planbiznesin, i cili është pjesë përbërëse e kontratës së qirasë apo enfiteozës.

  3. Degët e shoqërive publike në prefektura dërgojnë çdo 3 muaj në Ministrinë e Ekonomisë dhe në organet e varësisë administrative informacionin, sipas matricës bashkëlidhur, për kontratat e qirave të objekteve shtetërore brenda prefekturës, si dhe në fund të vitit informacion për zbatimin e kushteve kontraktore dhe realizimin e investimeve dhe të nivelit të punësimit nga subjektet qiramarrëse për kontratat e lidhura nga Ministria e Ekonomisë.

  4. Ndërmarrjet, shoqëritë dhe institucionet që kanë në administrim objektin e dhënë me qira apo enfiteozë dërgojnë çdo 3 muaj:
  Në Ministrinë e Ekonomisë informacion për derdhjet e detyrimeve për kontratat e qirasë të lidhura në Ministrinë e Ekonomisë të shoqëruar a me kopjet e mandatarkëtimeve të qirave të bëra nga subjektet qiramarrëse, mandatpagesat për shpërndarjen e të ardhurave të qirave sipas kapitullit V të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 315, datë 24.4.2003 “Për dhënien me qira të pasurive të ndërmarrjeve, shoqërive dhe institucioneve shtetërore” dhe në fund të vitit informacion për zbatimin e kushteve kontraktore dhe realizimin e investimeve dhe të nivelit të punësimit nga subjektet qiramarrëse, duke mbajtur aktverifikimin apo procesverbalin përkatës për realizimin e detyrimeve të marra përsipër nga qiramarrësi.
  Në organet e varësisë administrative informacion për derdhjet e detyrimeve për kontratat me sipërfaqe 201 deri 500 m2 dhe në fund të vitit informacion për zbatimin e kushteve kontraktore dhe realizimin e investimeve dhe të nivelit të punësimit nga subjektet qiramarrëse.
  Në degën e shoqërisë publike informacion për zbatimin e detyrimeve kontraktore për të gjitha kontratat e qirave, pavarësisht nga sipërfaqet.
  Monitorimi i vlerës për kontratat e qirasë Tregues të uljes së tarifës së qirasë janë: realizimi i nivelit të punësimit dhe i investimeve
  sipas kapitulli IV “Nxitja e biznesit” të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.315, datë 24.4.2003
  “Për dhënien me qira të pasurive të ndërmarrjeve, shoqërive dhe institucioneve shtetërore”.
  Realizimi i këtyre treguesve aplikohet si shumë e tyre në uljen e tarifës së qirasë.
  Shembull:
  - Subjekti qiramarrës ka kryer një investim prej 600 mijë USD dhe për këtë nivel ulja e vlerës është – 20%;
  - niveli i punësimit është 100 punonjës, ulja e vlerës së qirasë është 30%;
  - totali i uljes së vlerës së qirasë nga realizimi i dy treguesve është 50%.
  Ulja e tarifës prej kryerjes së investimeve shërben deri në përfundim të kontratës së qirasë, kurse prej nivelit të punësimit kërkohet paraqitja e vërtetimit të punësimit çdo vit prej degës së Sigurimeve Shoqërore.
  Realizimi i nivelit të punësimit mesatar vjetor Me kërkesë të qiramarrësit, ky tregues miratohet një herë në vit, sipas nivelit të punësimit mesatar vjetor, të vërtetuar nga dega e sigurimeve Shoqërore.
  Realizimi i nivelit të investimeve Ky tregues miratohet sipas dokumentacionit të dërguar nga subjektet qiramarrëse, të vërtetuar nga ekspertët kontabël. Dokumentacioni bazë për njohjen e investimeve të kryera në zbatim të kontratës së qirasë apo enfiteozës për efekt të aplikimit të koeficienteve reduktues e në tarifat e qirasë është:
  1. Kërkesa e subjektit për ulje të tarifës së qirasë nga realizimi i treguesit të investimit dhe treguesit të punësimit.
  2. Pasqyra përmbledhëse e vlerave të investimeve e detajuar për investime në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, duke përfshirë dhe TVSH-në.
  3. Pasqyrë e detajuar për investimet në pasuri të paluajtshme sipas situacioneve të punimeve, vlerat e tyre, TVSH-ja e llogaritur, pagesat e situacioneve dhe të TVSH-së, të cilat i bashkëlidhen pasqyrës.
  4. Pasqyrë e detajuar për investimet në pasuri të luajtshme, të vërtetuar me fatura blerje, fatura doganore, TVSH-ja e paguar, të cilat i bashkëlidhen pasqyrës.
  5. Raporti i ekspertit kontabël për vërtetësinë e investimeve të kryera. Eksperti kontabël kur e sheh të nevojshme mund të kërkojë të vërtetohen investimet në pasuri të paluajtshme nga ekspertë vlerësues të pasurisë.
  6. Vërtetim nga dega e tatimeve për shlyerje të TVSH-së për investimin e kryer.
  7. Miratim nga ndërmarrja, shoqëria apo institucioni që ka dhënë objektin me qira apo enfiteozë se subjekti qiramarrës ka kryer investimin përkatës dhe sigurimin shoqëror.
  8. Bilancet financiare të miratuara në degën e tatimeve, kur në to janë paraqitur investimet e kryera.
  Për objektet e dhëna me qira në zonat verilindore, kriteret lehtësuese për realizimin e punësimit dhe investimeve zbatohen duke u shumëzuar me koeficientin 1.5.

  MINISTRI I EKONOMISË Anastas Angjeli

  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.30, faqe 2531.

 • UDHËZIM Nr.8, datë 17.2.2003 - PËR EVIDENCIMIN, REGJISTRIMIN, PËRDORIMIN DHE RAPORTIMIN E FINANCIMEVE TË HUAJA NË KUADRIN E PROJEKTEVE DHE MARRËVESHJEVE ME DONATORËT E HUAJ
 • Në mbështetje të ligjit organik të buxhetit nr. 8379, datë 29.7.1998 “Për hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë”, në lidhje me procedurat e livrimit, regjistrimit, përdorimit dhe raportimit të fondeve të financimeve të huaja që realizohen në Republikën e Shqipërisë, në kuadrin e projekteve të investimeve publike, në formën e kredive të jashtme ose granteve, si dhe të marrëveshjeve të ndryshme për mbështetje ose asistencë teknike ose ndihmë në mallra për institucione te ndryshme buxhetore

  UDHËZOJ:

  1. Kuptimi mbi financimet e huaja
  1.1 Financime të huaja – konsiderohen të gjitha ato burime financiare që i jepen Qeverisë Shqiptare ose institucioneve të tjera qeveritare ose publike, në formën e kredive ose ndihmave nga institucione financiare ndërkombëtare, qeveritë e vendeve të ndryshme ose institucione ose organizma jopublikë.
  1.1 Kredi–janë të ardhura të marra me kusht kthimi me ose pa interes për financimin e projekteve të caktuara brenda fondeve të miratuara ose për financimin e deficitit buxhetor që jepen nga institucione financiare të huaja mbi bazën e marrëveshjeve përkatëse që përdoren, shërbehen dhe shlyhen në përputhje me termat dhe kushtet e këtyre marrëveshjeve.
  1.2 Ndihmë – janë të ardhura të përfituara në formën e dhurimit, pa kusht kthimi, pa interes, për një qëllim të përcaktuar ose jo, e cila përdoret për financimin e veprimtarive në përputhje me politika të caktuara dhe që jepen mbi bazën e marrëveshjeve përkatëse nga institucione financiare, organizma të huaja, qeveri të vendeve të tjera, etj.

  2. Procedurat ligjore të miratimit
  2.1 Mbas negocimit dhe finalizimit të tekstit të çdo marrëveshje me donatorë të ndryshëm, ministritë dhe institucionet qendrore paraqesin për miratim në Këshillin e Ministrave marrëveshjet e kredive, të ndihmave ose të granteve, si dhe gjithë dokumentet e tjera ligjore të lidhura me to, si dhe protokollet e negociatave, në rast se ka të tilla. Në vendimin që do të miratohet për këtë qëllim caktohen edhe institucionet përgjegjëse për zbatimin e marrëveshjeve dhe projekteve përkatëse.
  Marrëveshjet e kredisë ratifikohen detyrimisht në Parlament.

  3. Hapja dhe mbajtja e llogarive të projekteve
  3.1 Të gjitha të ardhurat nga huatë dhe ndihmat kur livrimi i tyre bëhet nëpërmjet transferimit të parave, do të kanalizohen nëpërmjet llogarive speciale të hapura në emër të Ministrisë së Financave për çdo projekt në Bankën e Shqipërisë. Llogaritë speciale nuk janë llogari pagesash, por vetëm për kanalizimin dhe regjistrimin e disbursimeve të financimeve të huaja.
  3.2 Njësitë e zbatimit paraqesin një kërkesë në Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit për çeljen e një llogarie speciale në Bankën e Shqipërisë. Kërkesa duhet të ketë këtë përmbajtje:
  - emërtimi i projektit;
  - lloji i financimit (ndihmë ose kredi);
  - emri i donatorit ose kreditorit;
  - monedha e disburimit;
  - shuma e financimit të huaj;
  - shuma e transhit të parë;
  - koha e përafërt kur mbërrin transhi i parë.
  Kërkesa për hapjen e kësaj llogarie shoqërohet me vendimin e Këshillit të Ministrave, i cili ka miratuar marrëveshjen e ndihmës ose grantit ose ligjin që ka ratifikuar marrëveshjen e kredisë.
  Ministri i Financave, me propozim të ministrit të linjës, njofton donatorin/kreditorin për personat e autorizuar për tërheqjen e fondeve nga kredia/granti.
  3.3 Për njësitë e zbatimit që zgjedhin skemen e pjesshme të thesarit Ministria e Financave hap një llogari operative në një bankë të nivelit të dytë. Këto llogari hapen në emër të Ministrisë së Financave, me kërkesën e njësive dhe institucioneve zbatuese.
  Ministri i Financave, me propozim të ministrit të linjës, i bën të ditur bankave për personat e autorizuar për lëvizjen e fondeve nga kjo llogari.
  3.4 Për njësitë e zbatimit që zgjedhin skemën e plotë të thesarit përdorimi i fondeve kryhet nëpërmjet degëve të thesarit në rrethe.

  4. Transaksionet
  4.1 Të gjitha transaksionet që lidhen me financimet e huaja do të ndiqen, regjistrohen dhe raportohen nga ministritë dhe institucionet e tjera qendrore që janë në rolin e agjencive zbatuese, që nga momenti i nënshkrimit të tyre, livrimit, përdorimit dhe shlyerjes së tyre. Ministritë dhe
  institucionet e tjera qendrore, nëpërmjet njësive të zbatimit të projekteve, janë të deyruara të raportojnë në Ministrinë e Financave të gjitha të dhënat e kërkuara në këtë drejtim brenda afateve të caktuara.
  Për projektet me skemë të pjesshme të thesarit:
  Me kërkesë të njësive të zbatimit ose agjencive zbatuese bëhet transferimi i fondeve nga llogaria speciale në Bankën e Shqipërisë, në llogaritë operative në bankat e nivelit të dytë të hapura për zbatimin e projektit.
  4.3 Për projektet me skemën e plotë të thesarit:
  Me mbërritjen e fondeve në llogaritë speciale, me kërkesë të njësive të zbatimit bëhet kalimi pjesor ose total i vleftave nga llogaritë speciale në llogarinë e depozitës së qeverisë në zërin “Financime të huaja”. Pas kësaj, Drejtoria e Thesarit dhe Borxhit bën autorizimin ku shënohet emri i plotë i projektit, shuma e transferuar në llogarinë e depozitës së qeverisë deri në transaksionin e fundit, shuma e transaksionit të fundit, shuma progresive e transferuar në llogarinë e depozitës së qeverisë deri në datën e fundit. Shuma e autorizimit të ri ndahet sipas strukturës buxhetore të projektit: Grup, titull, kapitull dhe artikull. Gjithashtu nga totali veçoht shuma që i përket vitit në vazhdim.
  Autorizimet për shpenzimet e lëshuara nga Drejtoria e Thesarit dhe Borxhit (për projektet që funksionojnë me skemën e plotë të thesarit) konsiderohen si plan për njësinë e zbatimit dhe për shumën përkatëse, dega e buxhetit bën çeljen për degën e thesarit, sipas strukturës buxhetore të miratuar, dhe që paraqitet në autorizimin përkatës.
  Çelja e fondeve të financimeve të huaja bëhet në zërin investime, por ndjekja dhe regjistrimi kryhet nga njësia e zbatimit dhe nga dega e thesarit, sipas natyrës së shpenzimit.
  Njësitë e zbatimit të projekteve duhet të paraqesin pranë degëve të buxhetit një kopje të autorizimit të lëshuar nga Ministria e Financave, që u jep të drejtën për të shpenzuar nga këto fonde, si dhe një letër zyrtare ku detajohet vlefta e autorizimit në formën “Shtim-pakësim”.
  Shuma e detajuar për çdo rreth do të konsiderohet si shtesë fondi për shpenzim në rrethin përkatës. Totali i të gjitha shumave të detajuara për të gjitha rrethet duhet të jetë i barabartë ose më i vogël se shuma që përmban autorizimi i lëshuar nga Ministria e Financave. Për rastet kur detajimi është më i vogël se vlefta totale e autorizimit të lëshuar, detajimi i shumës tjetër bëhet me një fraksion në vijim të detajimit fillestar dhe në çdo rast do të ketë bashkëngjitur fraksionet e mëparshme. Gjithashtu nga njësia e zbatimit në qendër kundrejt vleftave të shtuara në rrethe, në të njëjtën masë do të bëhet pakësimi i autorizimit (pra sa mbetet disponibël për t’u shpërndarë në rrethe).
  Njësive të zbatimit të projekteve, duke qenë urdhëruese të fondeve, u lind e drejta për të bërë transferime fondesh nga një rreth në tjetrin. Në degën e buxhetit ku do të bëhet shtimi duhet të paraqiten:
  a) Kopje e autorizimit të lëshuar nga Drejtoria e Thesarit dhe Borxhit.
  b) Kopje e detajimit fillestar të bërë nga njësia e zbatimit.
  c) Konfirmim nga dega e buxhetit ku bëhet pakësimi që i konfirmon degës përkatëse ku bëhet shtimi.
  Detajimi i autorizimeve në rrethe dhe transferimet e bëra nga njësitë e zbatimit të projekteve kërkojnë saktësi dhe rregullsi. Në rast të kundërt, degëve të buxhetit u lind e drejta të pezullojnë veprimin dhe në asnjë rast të mos bëjnë ekzekutime pjesore.
  Njësitë e zbatimit të projekteve në fund të vitit duhet të bëjnë rakordim me degët përkatëse të thesarit në rrethe për fondet e çelura dhe shpenzimet e kryera. Për këtë bëhet një aktrakordim i firmosur nga përfaqësuesit e dy palëve. Ky aktrakordim do të përmbajë për çdo rreth:
  a) shumat e çelura nga njësitë e e zbatimit të projekteve me shtesat e pakësimet sipas autorizimeve të MF-së;
  b) shumat e shpenzuara;
  c) diferencat midis fondeve të detajuara dhe shpenzimeve faktike.
  Një kopje e ketij aktrakordimi dërgohet në Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit së bashku me evidencën e fundit të vitit.
  Për fondet e papërdorura në fund të vitit, dega e buxhetit mbështetur në akt rakordimin e mësipërm, ribën çeljen në fillim të vitit tjetër, për vlerën e pashpenzuar në rrethin përkatës, duke i dhënë përparësi shpenzimeve të këtyre fondeve pas verifikimeve të domosdoshme.
  4.4 Pavarësisht nga skemat e përdorura të thesarit, një pjesë e projekteve me financim të huaj janë në bashkëfinancim me Buxhetin e Shtetit, nga i cili përfitojnë fondet për TVSH-në, si dhe për kosto lokale. Këto shpenzime regjistrohen në strukturat përkatëse të buxhetit, në zërin investime dhe veprohet njëlloj si shpenzimet e tjera buxhetore të këtij klasifikimi.

  5. Regjistrimi dhe raportimi
  5.1 Njësitë e zbatimit në përputhje me marrëveshjen realizojnë pagesat përkatëse dhe raportojnë në Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit në Ministrinë e Financave, për disbursimet nga jashtë, transferimet në llogaritë në bankat e nivelit të dytë, shpenzimet e kryera nga këto llogari, si dhe gjendjet respektive të llogarive që disponohen në emër të projektit (llogarive speciale dhe llogarive operative).
  5.2 Disburimet e financimeve të huaja do të regjistrohen si të hyra të Buxhetit të Shtetit.
  Huatë dhe ndihmat që livrohen në natyrë, për shkak se pagesa e tyre bëhet drejtpërdrejt nga llogaritë e kreditorit/donatorit, do të regjistrohen si të hyra në buxhet në bazë të njoftimeve të marra nga donatori dhe agjencia zbatuese e projektit, në përputhje me procedurat e përcaktuara në marrëveshjen përkatëse, si dhe ato të përcaktuara nga Ministria e Financave me këtë udhëzim.
  5.3 Shpenzimi i huave dhe ndihmave të livruara do të regjistrohen në shpenzimet e Buxhetit të Shtetit. Për huatë që do të livrohen nëpërmjet llogarive speciale në Bankën e Shqipërisë, transferimet e bëra nga këto llogari në llogaritë e thesarit ose drejtpërdrejt të përfituesve të kredisë ose ndihmave në bankat e nivelit të dytë, do të konsiderohen si xhirime te brendshme, ndërsa shpenzimi i tyre do të konsiderohet dhe raportohet i kryer, kur një gjë e tillë është njoftuar nga degët e thesarit në rrethe (është bërë pagesa nga llogaritë e thesarit) dhe njësitë e zbatimit të projekteve (është bërë pagesa nga llogaria operative e njësisë). Kur huatë dhe ndihmat livrohen në natyrë, në të njëjtën kohë që do të regjistrohen si të ardhura (të hyra) në buxhet, do të regjistrohen edhe si shpenzime (të dala) të buxhetit në bazë të njoftimeve të pagesave të kryera për blerjen e mallrave apo shërbimeve përkatëse nga kreditori/donatori ose informacionit që paraqet njësia përkatëse e zbatimit të projektit.
  5.4 Ndihmat në natyrë ose në para që instutucione të ndryshme shtetërore ose publike, ose hallka të ndryshme në vartësi të tyre, marrin nga shtete të tjera ose institucionet e tyre, shoqata dhe kompani ose individë të huaj, detyrimisht do të regjistrohen e kanalizohen nëpërmjet llogarive të të ardhurave të Buxhetit të Shtetit nëpërmjet degëve të thesarit.
  5.5 Brenda datës 5 të çdo muaji, çdo njësi e zbatimit të projekteve duhet të paraqesë në Drejtorinë e Thesarit dhe Borxhit në Ministrinë e Financave, situacionin e raportimit të të ardhurave dhe shpenzimeve për muajin paraardhes, progresiv për projektet respektive që ato
  mbulojnë.(Standardi i situacionit të raportimit është bashkëlidhur këtij udhëzimi) Çdo institucion, duhet të raportojë në të njëjtën mënyrë dhe afat për projektet me financim të huaj që ai realizon, por për të cilat nuk është ngritur njësi zbatimi.

  6. Masat për moszbatim të udhëzimit 6.1 Në zbatim të këtij udhëzimi, kërkohet marrja e të gjitha masave nga të gjithë titullarët e ministrive dhe institucioneve qendrore dhe gjitha strukturave të administratës shtetërore dhe asaj vendore, për zbatimin me rigorozitet të afateve kohore për dërgimin e raportimeve mujore në lidhje me financimet e huaja.
  6.2 Në rastet e konstatimeve të qëndrimeve që kanë të bëjnë me mosrespektimin e afateve kohore apo pasaktësi në raportimin mujor, duke iu referuar legjislacionit ne fuqi, do të procedohet me masa administrative.
  6.3 Në rast se ministritë, institucionet e tjera qendrore, organet e pushtetit vendor dhe institucionet në vartësi të tyre marrin dhe shpenzojnë ndihma dhe hua pa i regjistruar në llogaritë përkatëse të Buxhetit të Shtetit nëpërmjet sistemit të thesarit, Ministria e Financave bën pakësimin e menjëhershëm të fondeve buxhetore të akorduara për vleftën e ndihmës dhe huasë së shpenzuar prej tyre.
  6.4 Përveç sa më sipër, në raste të tilla Ministria e Financave do të pezullojë kryerjen e transaksioneve nga degët e thesarit për llogari të këtyre institucioneve, ose strukturës administrative qendrore ose vendore, në varësinë e të cilave janë projektet, deri në nxjerrjen e përgjegjësive direkte dhe marrjen e masave ndaj shkaktarëve.
  Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.
  MINISTRI I FINANCAVE Kastriot Islami

  SITUACIONI I RAPORTIMIT
  Institucioni qendror nga varet njësia e zbatimit të projektit______________ Emri i projektit ___________________ Kodi _____________ Donatori/Kreditori _____________________
  Nr. llogarisë speciale në BSH ___________ në _____ (monedha)
  Nr. llogarisë dhe banka e nivelit të dytë _________________
  1. Gjendja më 01.01.200X_______ në llog. Nr.____ pranë bankës ______
  2. Disbursuar gjatë periudhës 1 janar _____
  Grup, Titull, Kapitull, Artikull
  - Direkte (në llogarinë speciale në BSH)
  - Indirekte 3. Transferuar në llogarinë në bankën e nivelit të dytë ______
  4. Shpenzuar gjatë periudhës 1 janar _______
  Grup Titull Kapitull ArtikullTotal Artikulli ___ ____ ____600, 601, 602, 604, 230, 231, 232 ______ 5. Gjendja në fund të periudhës raportuese në llogarinë e bankës së nivelit të dytë
  ______________________________________________________ Shpjegimi i termave të përdorura në këtë raportim është:

  Disbursime: konsiderohen të gjitha të ardhurat (hyrjet në para ose në natyrë) nga çdo donator ose kreditor në favor të projektit përkatës.
  Disbursime direkte: konsiderohen të gjitha të ardhurat që vijnë fizikisht në vendin tonë.
  Disbursime indirekte: konsiderohen të gjitha të ardhurat disponibël që adresohen për llogari të projektit e shpenzohen direkt nga donatori ose kreditori pa u bërë hyrje në Shqipëri. Këto lloj të ardhurash janë në çdo rast të barabarta me shpenzimet indirekte.
  Shpenzime: konsiderohen të gjitha pagesat e kryera në emër të projektit.
  Shpenzime direkte: konsiderohen të gjitha pagesat që kryhen nga njësia e zbatimit të projektit nga llogaritë operative në bankat e nivelit të dytë.
  Shpenzime indirekte: konsiderohen të gjitha pagesat që kryhen direkt nga donatori ose kreditori pa u bërë hyrje në vendin tonë.
  Në lidhje me zërin “Gjendja në fund të periudhës raportuese” duhet të bashkëlidhet një fotokopje e ekstraktit të datës së fundit të postës së bankës, në të cilën evidencohet shuma e pasqyruar në raportim.
  Kuadratura e situacionit të raportimit është si më poshtë:
  A. Gjendja më 01.01.2000X e llogarisë së njësisë së zbatimit të projektit në bankën e nivelit
  të dytë+Transferimet në llogarinë në bankën e nivelit të dytë–Shpenzimet direkte = Gjendja në fund të periudhës raportuese.
  Disbursimet indirekte=Shpenzimet indirekte Shënim: Në situacionin e raportimit të sqarohet nga mbushet llogaria në lekë që është në bankën e nivelit të dytë (direkt nga llogaria në valutë në bankë ose llogaria speciale në BSH).
  Raportimi lidhet vetëm me shpenzimet dhe të ardhurat e vitit dhe jo nga fillimi i veprimtarisë së projektit.

  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.20, faqe 632

 • VENDIM Nr.1129, datë 5.8.2008 - PËR MËNYRËN E PËRCAKTIMIT TË VLERËS SË TRUALLIT, TË VËNË, NGA PRONARËT E TIJ, NË DISPOZICION TË INVESTITORËVE TË NDËRTIMIT
 • Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 20 të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

  VENDOSI:

  Vlera e truallit, për m2, të vënë, nga pronarët e truallit (tokë), në dispozicion të investitorëve të ndërtimit, për veprimtari ndërtimi, për strehim, veprimtari prodhuese, veprimtari tregtare ose shërbimi, përkundrejt përfitimit në natyrë të sipërfaqeve të ndërtimit, llogaritet në këtë mënyrë:
  a) Sipërfaqja e ndërtimit, në m2, që përfitojnë pronarët e truallit përcaktohet në bazë të kontratës së shkëmbimit të pasurisë truall me ndërtesën e ngritur mbi të;
  b) Kosto e ndërtimit, për m2, përcaktohet në bazë të kostos minimale fiskale të ndërtimit, sipas qyteteve apo zonave brenda qyteteve;
  c) Vlera e truallit, të vënë në dispozicion nga pronari, llogaritet si prodhim i kostos së ndërtimit, për m2, me pjesën e sipërfaqes së objektit, që kanë përfituar pronarët.

  Vlera e truallit (tokë), e llogaritur si më sipër, është shpenzim i zbritshëm për investitorin e objektit.
  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet për lejet e ndërtimit, që do të jepen nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

  KRYEMINISTRI Sali Berisha

  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.134, faqe 5985.

 • VENDIM Nr.315, datë 24.4.2003 - PËR DHËNIEN ME QIRA TË PASURIVE TË NDËRMARRJEVE, SHOQËRIVE DHE TË INSTITUCIONEVE SHTETËRORE
 • Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 22 të ligjit nr.7512, datë 10.8.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Këshilli i Ministrave
  VENDOSI:
  I. Përkufizimi i pasurisë publike, elementet e konkurrimit, e drejta, kompetencat dhe afatet e dhënies me qira

  1. Pasuritë e ndërmarrjeve, të shoqërive dhe të institucioneve shtetërore, ku përfshihen ndërtesat, trualli i lirë funksional (jo nën ndërtesë), si dhe makineritë e pajisjet, u jepen me qira të tretëve, nëpërmjet procedurës së konkurrimit publik.

  2. Elementet e konkurrimit për dhënien me qira të jenë:
  a) Për veprimtaritë prodhuese:
  - niveli i investimit;
  - punësimit;
  - çmimi i qirasë mujore.
  b) Për shërbime: zyra, magazina, shërbime tregtare etj.;
  - çmimi i qirasë mujore për m2.
  Institucionet qendrore dhe vendore mund të vendosin kritere të veçanta për mjediset që jepen me qira, për bar-kafe, në ndërtesat e tyre.

  3. Për objektet me karakter kombëtar: muzeal, historik e arkeologjik, përveç elementeve të konkurrimit, të përfshira në pikën 1.2, ministria përkatëse dhe institucionet qendrore, që ushtrojnë të drejtën e administrimit të pronës shtetërore për këto objekte, të vendosin edhe kushte e kritere të veçanta për ruajtjen e vlerave kombëtare të objektit.

  4. Përjashtohen nga konkurrimi:
  a) Sipërfaqet deri në 200 m2, të cilat jepen me qira, me afat deri në 1 vit.
  b) Objektet, në shërbim të shfrytëzimit të pasurive natyrore, të cilat u jepen në mënyrë të drejtpërdrejtë, subjekteve të pajisura me leje shfrytëzimi minerar, peshkimi dhe të ujërave.

  5. Të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë dhe afatet e dhënies me qira të jenë si më poshtë vijon:
  a) Organi drejtues i ndërmarrjes, shoqërisë ose institucionit shtetëror jep me qira, për një afat jo më shumë se 1 vit kalendarik, objekte me sipërfaqe deri në 200 m2. Dhënia me qira mbi këtë afat bëhet me miratimin e organit, që ushtron të drejtën e varësisë administrative mbi ndërmarrjen, shoqërinë ose institucionin shtetëror.
  b) Organi, që ushtron të drejtën e varësisë administrative mbi ndërmarrjen, shoqërinë ose institucionet shtetërore jep me qira, për një afat jo më shumë se 5 vjet, objektet me sipërfaqe 201 deri në 500 m2. Dhënia me qira mbi këtë afat bëhet me miratimin e organit që ka të drejtën e përfaqësuesit të pronës shtetërore për ndërmarrjen, shoqërinë ose institucionin shtetëror.
  c) Organi, që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit shtet për ndërmarrjen, shoqërinë a institucionin shtetëror, jep me qira, për një afat deri në 20 vjet, objektet me sipërfaqe mbi 501 m2, si dhe një grup depozitash të ndryshme lëngu, gazi, drithi, karburantesh etj.
  Dhënia me qira e pronave të pushtetit vendor, për pasuritë deri në 200 m2 bëhet me miratimin e drejtuesit të institucionit të varësisë administrative të ndërmarrjes, shoqërisë ose institucionit shtetëror, ndërsa mbi 200 m2 nga organi përkatës i pushtetit vendor dhe ato të pushtetit vendor, për sipërfaqe mbi 500 m2 me vendim të këshillit bashkiak, në përputhje me ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”.

  II. Procedurat e dhënies me qira të pasurisë publike
  1. Procedurat e publikimit fillojnë me urdhër të drejtuesit të organit, që ka të drejtën e lidhjes së kontratës, i cili duhet të përmbajë:
  a) të dhënat e njoftimit për publikim të objektit që jepet me qira;
  b) pikët vlerësuese për elementet e konkurrimit, të përcaktuara në pikën 1.2 të këtij vendimi;
  c) përbërjen dhe emërimin e komisionit të shqyrtimit të dokumentacionit të konkurrimit;
  ç) qëllimin e dhënies me qira;
  d) kohën e publikimit;
  d) datën, orën dhe vendin e mbledhjes së komisionit.

  2. Publikimi i konkurrimit për objektet që jepen me qira, bëhet nga organi që ka të drejtën e lidhjes së kontratës, sipas pikës 1.5 të këtij vendimi ose nga organi i varësisë administrative, dy herë brenda një jave, në një organ të shtypit periodik.

  3. Ndërmarrja, shoqëria ose institucioni shtetëror, i cili ka në administrim objektin që jepet me qira, përgatit dokumentacionin për dhënien me qira, i cili përmban:
  a) genplanin e objektit, ku të jetë shënuar sipërfaqja e truallit nën ndërtesë dhe sipërfaqja e truallit të lirë funksional (jo nën ndërtesë), i vërtetuar nga urbanistika e organit të qeverisjes vendore dhe nga organi drejtues, që ka të drejtën e përfaqësimit të personit juridik për ndërmarrjen, shoqërinë a institucionin shtetëror;
  b) listën e makinerive, të pajisjeve, linjave teknologjike, galerive minerare etj., që do të jepen me qira, vlerat kontabël të tyre dhe vitin e blerjes ose, kur mungojnë këto të dhëna, vlera të jetë e miratuar nga eksperti vlerësues;
  c) aktin e vlerësimit të truallit, të lëshuar nga organi i qeverisjes vendore ku ndodhet objekti, që jepet me qira;
  ç) certifikatën e pronësisë, të lëshuar nga zyra e regjistrimit të pasurive;
  d) çmimet dysheme të qirasë.

  4. Njoftimi për publikim duhet të përmbajë të dhënat përkatëse për:
  a) emërtimin dhe vendndodhjen e objektit që jepet me qira;
  b) vlerën dysheme të qirasë, për konkurrim;
  c) sipërfaqen e objektit (ndërtesë dhe truall);
  ç) qëllimin e dhënies me qira;
  d) afatin e dhënies me qira të objektit;
  dh) datën, orën dhe vendin e dorëzimit të kërkesave;
  e) dokumentacionin që duhet të paraqesin subjektet private për konkurrim;
  ë) datën, orën dhe vendin e mbledhjes së komisionit.

  5. Dokumentacioni i subjekteve të interesuara për marrjen me qira të pronës publike dorëzohet në organin që ka bërë publikimin brenda 30 ditëve, pas datës së parë të publikimit dhe duhet të përmbajë:
  - kërkesën e subjektit për marrjen me qira;
  - planbiznesin për rivënien në funksionim të objektit;
  - planin e investimit dhe të punësimit;
  - çmimin e qirasë mujore të ofruar, në zarf të mbyllur nga konkurruesi;
  - dokumentacionin ligjor (vendim gjykate, statusi, akti i themelimit) të subjektit që kërkon marrjen me qira;
  - dokumentacionin fiskal të subjektit që kërkon marrjen me qira (NIPT, certifikatë tatimore);
  - vërtetimin nga prokuroria dhe gjykata, se subjekti nuk ka çështje penale ose civile, që kanë lidhje me biznesin që ushtron;
  - vërtetim nga dega e tatimeve që subjekti ka shlyer rregullisht detyrimet tatimore.

  6. Shqyrtimi i dokumentacionit për dhënien me qira të bëhet në prani të konkurrentëve nga një komision i ngritur me urdhër të drejtuesit të organit, që ka të drejtën e lidhjes së kontratës, brenda 20 ditëve nga data e mbylljes së dorëzimit të kërkesave. Kur paraqitet një kërkesë e vetme, publikimi përsëritet vetëm një herë. Komisioni, pasi shqyrton dokumentacionin, në prani të konkurrentëve, shpall fituesin dhe ia propozon për miratim drejtuesit të organit, që ka të drejtën e lidhjes së kontratës.

  7. Monitorimi i kontratave të qirasë bëhet nga qiradhënësi. Kontratat e qirasë dhe të enfiteozës, të lidhura para daljes së këtij vendimi, të monitorohen në bazë të kushteve të parashikuara në kontratat e lidhura.

  III. Përcaktimi i çmimit dysheme
  Çmimi dysheme i qirasë mujore caktohet si shumë e çmimeve të ndërtesës, truallit të lirë funksional (jo nën ndërtesë), linjave teknologjike, makineri-pajisjeve, galerive etj., të përcaktuara sipas pikave vijuese të këtij vendimi.

  1. Për sipërfaqe ndërtesë. Ndërtesat quhen të tilla, sipas përcaktimeve të pikës 115 të rregullores së urbanistikës, të miratuar me vendimin nr.722, datë 19.11.1998 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores së urbanistikës”.
  a) Për ndërtesat:
  - brenda unazës së vjetër të bashkisë së Tiranës, jo më pak se 300 lekë/m2 në muaj, ndërtesa jashtë unazës, por, brenda vijave kufizuese të bashkisë së Tiranës, jo më pak se 200 lekë/m2 në muaj;
  - brenda vijave kufizuese të bashkive: Berat, Durrës, Fier, Korçë, Lushnjë, Pogradec, Sarandë, Shkodër, Elbasan, Vlorë, Gjirokastër, Kavajë, Krujë, Laç, Lezhë, jo më pak se 150 lekë/m2 në muaj;
  - jashtë vijave kufizuese të bashkive të përmendura më lart, jo më pak se 100 lekë/m2 në muaj;
  - brenda vijave kufizuese të bashkive: Devoll, Kolonjë, Mallakastër, Peqin, Tepelenë, Dibër, Pukë, Kukës, Përmet, Delvinë, Bulqizë, Gramsh, Has, Kuçovë, Librazhd, Malësi e Madhe, Mat, Mirditë, Skrapar, Tropojë, Ura Vajgurore, Manëz, Sukth, Shijak, Fushë-Krujë, Cërrik, Patos, Roskovec, Divjakë, Libohovë, Maliq, Shëngjin, Vau i Dejës, Kamëz, Vorë, Rrogozhinë, Himarë, Selenicë, Orikum, Konispol, si dhe bashkive të tjera, që do të shpallen të tilla me akte ligjore, jo më pak se 100 lekë/m2 në muaj;
  - jashtë vijave kufizuese të bashkive të përmendura më lart, jo më pak se 50 lekë/m2 në muaj.
  b) Për zyra, dyqane “Duty Free” dhe agjenci shërbimi në aeroporte, porte, dogana jo më pak se 2 500 lekë/m2 në muaj.
  c) Për ndërtesat e institucioneve me karakter kombëtar: muzeale, historike, arkeologjike e të kulturës:
  - në bashkinë e Tiranës, jo më pak se 600 lekë/m2 në muaj;
  - në zonat e tjera, jo më pak se 300 lekë/m2 në muaj.

  2. Për makineritë, pajisjet, linjat teknologjike e galeritë minerare qiraja vjetore llogaritet sipas VAM-it të llogaritur sipas akteve nënligjore në fuqi, pjesëtuar me vitet e mbetura deri në amortizimin e plotë të tyre. Në rastin kur makineritë, pajisjet, linjat teknologjike e galeritë minerare
  janë të amortizuara, llogaritja e qirasë vjetore të bëhet sipas VAM-it, të përcaktuar nga eksporti vlerësues dhe të miratuar nga komisioni vlerësues i ndërmarrjes, pjesëtuar me 10.

  3. Për rezervuarët, depozitat e karburantit dhe silloset, që jepen me qira me qëllim tregtimi, brenda vijave kufizuese të qyteteve: Tiranë, Berat, Durrës, Fier, Korçë, Lushnjë, Pogradec, Sarandë, Shkodër, Elbasan, Vlorë, Gjirokastër, Kavajë, Krujë, Laç, Lezhë, çmimi dysheme i qirasë është jo më pak se 400 lekë/m3 në muaj, ndërsa jashtë vijave kufizuese të këtyre qyteteve, si dhe në të gjitha zonat e tjera, çmimi i qirasë është jo më pak se 200 lekë/m3 në muaj.

  4. Për truallin e lirë funksional (jo në ndërtesë), çmimi dysheme i qirasë vjetore është 1/10 e çmimit të shitjes së truallit, i përcaktuar sipas vendimit nr.169, datë 13.3.2003 të Këshillit të Ministrave “Për kriteret dhe procedurat e vlerësimit dhe të shitjes së trojeve të ndërmarrjeve shtetërore që i nënshtrohen privatizimit ose transformimit të tyre në shoqëri tregtare”.

  5. Për terrenet sportive, çmimi dysheme i qirasë mujore është jo më pak se 50 lekë/m2 në muaj.

  IV. Nxitja e biznesit

  1.Vlera e qirasë vjetore të rillogaritur me zbritje të shumës së dy kritereve, kur subjekti qiramarrës plotëson kriteret e mëposhtme:
  a) Për punësimin mesatar vjetor, të vërtetuar me dokument nga sigurimet shoqërore:
  - kur punësohen 5-10 veta, zbritja është 5 për qind;
  - kur punësohen 11-20 veta, zbritja është 10 për qind;
  - kur punësohen 21-50 veta, zbritja është 20 për qind;
  - kur punësohen 51-150 veta, zbritja është 30 për qind;
  - kur punësohen 151-300 veta, zbritja është 40 për qind;
  - kur punësohen 301-500 veta, zbritja është 45 për qind;
  - kur punësohen mbi 501 veta, zbritja është 50 për qind;
  b) Për investimet e kryera:
  - 200 mijë deri në 300 mijë USD, zbritja është 5 për qind;
  - 301 mijë deri në 500 mijë USD, zbritja është 10 për qind;
  - 501 mijë deri në 1 milion USD, zbritja është 20 për qind;
  - mbi 1 milion USD, zbritja është 30 për qind.
  2. Për zonat verilindore, të cilat janë të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave, kriteret lehtësuese, sipas pikës IV.1, zbatohen duke u shumëzuar me koeficientin 1.5.

  V. Shpërndarja e të ardhurave
  1.Të ardhurat që krijohen nga dhënia me qira ose enfiteozë, të ndahen si më poshtë vijon:
  a) Për objektet deri në 200 m2:
  - 50 për qind Buxheti i Shtetit;
  - 50 për qind ndërmarrja, shoqëria a institucioni shtetëror, që ka në administrim objektin e dhënë me qira.
  b) Për objektet 201-500 m2:
  - 50 për qind Buxheti i Shtetit;
  - 10 për qind organi, që ushtron të drejtën e varësisë administrative mbi ndërmarrjen, shoqërinë ose institucionin shtetëror;
  - 40 për qind ndërmarrja, shoqëria a institucioni shtetëror, që ka në administrim objektin e dhënë me qira.
  c) Për objektet mbi 500 m2:
  - 40 për qind Buxheti i Shtetit;
  - 10 për qind organi, që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronës shtetërore: Ministria e Ekonomisë;
  - 10 për qind organi, që ushtron të drejtën e varësisë administrative mbi ndërmarrjen, shoqërinë ose institucionin shtetëror;
  - 40 për qind ndërmarrja, shoqëria a institucioni shtetëror, që ka në administrim objektin e dhënë me qira.
  2. Të ardhurat që krijohen nga dhënia me qira e objekteve të institucioneve, ndërmarrjeve a
  shoqërive shtetërore, me karakter kombëtar historik e kulturor, të ndahen si më poshtë vijon:
  - 10 për qind Buxheti i Shtetit;
  - 10 për qind organi, që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronës shtetërore: Ministria e Ekonomisë ose organi i pushtetit vendor;
  - 20 për qind organi, që ushtron të drejtën e varësisë administrative mbi ndërmarrjen, shoqërinë ose institucionin shtetëror;
  - 60 për qind institucioni, ndërmarrja a shoqëria shtetërore.
  3. Të ardhurat që krijohen nga dhënia me qira e pasurive të institucioneve, ndërmarrjeve a shoqërive shtetërore të pushtetit vendor, të ndahen si vijon:
  - 10 për qind e Buxhetit të Shtetit;
  - 60 për qind e ndërmarrjes, shoqërisë ose institucionit;
  - 30 për qind organit të varësisë, domethënë bashkisë ose komunës.

  VI. Përdorimi i të ardhurave
  1. Të ardhurat që krijohen nga dhënia me qira ose enfiteozë, të përdoren nga ndërmarrjet, shoqëritë ose institucionet shtetërore, si më poshtë vijon:
  - për të mbuluar detyrimet ndaj të tretëve dhe për tatim-taksa;
  - për shpenzimet, për paga dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të ndërmarrjes;
  - për të mbuluar shpenzimet, për riparime kapitale dhe investime.
  2. Të ardhurat nga qiratë për ministritë ose të institucioneve të tjera buxhetore, të përdoren sipas vendimit nr.424, datë 9.7.1998 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetore”.

  VII. Kontratat e qiradhënies, të lidhura sipas këtij vendimi, janë të vlefshme deri në çastin kur prona publike e dhënë me qira kalon për privatizim.

  VIII. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, ministritë e linjës dhe institucionet qendrore e vendore për zbatimin e këtij vendimi.
  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  KRYEMINISTRI Fatos Nano

  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.44, faqe1659.

 • VENDIM Nr.509, datë 19.7.2006
 • PËR PËRBËRJEN E KËSHILLIT DREJTUES TË AGJENCISË SHQIPTARE TË BIZNESIT DHE INVESTIMEVE DHE PËR MËNYRËN E MASËN E SHPËRBLIMIT TË ANËTARËVE TË TIJ

  Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 6 të ligjit nr.9497, datë 20.3.2006 “Për krijimin e Agjencisë Shqiptare të Biznesit dhe Investimeve”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

  VENDOSI:

  1. Këshilli drejtues i Agjencisë Shqiptare të Biznesit dhe Investimeve kryesohet nga Ministri i Ekonomisë dhe Energjetikës dhe ka në përbërje:
  - Zëvendësministrin e Financave;
  - Zëvendësministrin e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit;
  - Zëvendësministrin e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve;
  - Një përfaqësues nga Këshilli i Ministrave;
  - Tre përfaqësues nga organizatat e biznesit.

  2. Përfaqësuesit e organizatave të biznesit miratohen nga Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, sipas kritereve të përcaktuara në udhëzimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.

  3. Shpërblimi i anëtarëve të këshillit drejtues të Agjencisë Shqiptare të Biznesit dhe Investimeve bëhet në bazë të pjesëmarrjes në mbledhje dhe përballohet nga buxheti i kësaj Agjencie. Masa e shpërblimit të tyre është 5 000 (pesë mijë) lekë për çdo mbledhje.

  4. Vendimi nr.344, datë 11.7.2002 i Këshillit të Ministrave “Për përbërjen e këshillit mbikëqyrës të Agjencisë së Nxitjes së Investimeve të Huaja e për mënyrën dhe masën e shpërblimit të anëtarëve të tij”, shfuqizohet.

  5. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi.

  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  KRYEMINISTRI Sali Berisha
  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.79, faqe 2292.

 • VENDIM Nr.537, datë 1.8.2007 - PËR RREGULLAT PËR EMRAT DHE EMËRTIMET TREGTARE
 • Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 3 të nenit 23 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

  VENDOSI:

  1. Në kuptim të këtij vendimi, termat e mëposhtëm do të kenë këtë kuptim:

  a) “Emri i personit juridik” është emri me të cilin personi juridik (përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja) është regjistruar në regjistrin tregtar, pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (në vijim QKR).
  b) “Emërtimi i personit juridik” është emërtimi tregtar i personit juridik (përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja), që përdoret në kursin e tregut, e që mund të jetë i ndryshëm nga emri me të cilin është regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, që mund të jetë 64 pjesë ose akronim i emrit të regjistruar, i njoftuar vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”.
  c) “Emri i personit fizik” është emri me të cilin individi është regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, në kuptim të nenit 5 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.
  ç) “Emërtimi i personit fizik” është emërtimi tregtar i personit fizik, regjistruar në regjistrin tregtar pranë QKR-së, (sipas kërkesave të nenit 9 të ligjit nr.7632, datë 4.11.1992), që përdoret prej tij në kursin e tregut, i njoftuar vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në.
  d) “Emërtimi i shoqërisë së thjeshtë” është emërtimi tregtar, që përdoret nga shoqëria e thjeshtë në kursin e tregut, e regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i njoftuar vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në.
  dh) “Shenjat dalluese të veprimtarisë” janë shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë së subjektit, të regjistruara në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, që njoftohen vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në. Shembuj të këtyre shenjave dalluese janë:
  (i) markat e paregjistruara, tabelat (përfshi këtu elementet figurative, që dallojnë një veprimtari franchising);
  (ii) domain name (emri i domain-it në internet); (iii) logoja e simbolet e tjera, të përdorura gjatë ushtrimit të një veprimtarie ekonomike tregtare nga një subjekt i regjistruar e që dallojnë mallrat, shërbimet ose vendin e ushtrimit të kësaj veprimtarie.
  e) “Markë e regjistruar” është marka tregtare ose e shërbimit, në kuptim të dispozitave të ligjit nr.7819, datë 27.4.1994 “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar, e regjistruar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.
  ë) “Karakter dallues”, është elementi grafik, gjuhësor apo i një natyre tjetër, që dallon mjaftueshëm emrin e personit juridik, emërtimin e tij, emërtimin e personit fizik, të shoqërisë së thjeshtë, markën e regjistruar ose çdo shenjë tjetër dalluese të veprimtarisë (sipas përcaktimeve të këtij neni) të një subjekti të regjistruar në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, alternativisht në krahasim me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë së një subjekti tjetër.
  Karakteri dallues mungon kur përdorimi i një emri, emërtimi apo i një shenje tjetër dalluese mund të sjellë paqartësi për publikun.
  f) “Emër i njëjtë” është emri i një personi, juridik apo fizik, të regjistruar në regjistrin tregtar pranë QKR-së, i cili është i njëjtë me emrin e një subjekti tjetër, të regjistruar.
  g) “Emër i ngjashëm” është emri i një personi, juridik apo fizik, të regjistruar në regjistrin tregtar pranë QKR-së, i cili nuk ka karakter dallues, në krahasim me emrin e një subjekti tjetër, të regjistruar.
  gj) “Emërtim i njëjtë” është emërtimi i një personi juridik, i një personi fizik e i një shoqërie të thjeshtë (që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në), i cili është i njëjtë me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të regjistruar.
  h) “Emërtim i ngjashëm” është emërtimi i një personi juridik, i një personi fizik e i një shoqërie të thjeshtë (që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në), i cili nuk ka karakter dallues në krahasim me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të regjistruar.
  i) “Shenjë dalluese e njëjtë” është shenja dalluese, sipas përcaktimit të kësaj pike, që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, e cila është e njëjtë me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të regjistruar.
  j) “Shenjë dalluese e ngjashme” është shenja dalluese, sipas përcaktimit të këtij neni, që njoftohet vullnetarisht, në përputhje me shkronjën “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, e cila nuk ka karakter dallues në krahasim me emrin, emërtimin apo me shenjat e tjera dalluese të një subjekti tjetër, të regjistruar.

  2. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar një emër, të njëjtë apo të ngjashëm, me emrin e regjistruar apo të rezervuar më parë nga një subjekt tjetër.
  I njëjti ndalim zbatohet edhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo të rezervimit të emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.

  3. Ndalimi, i parashikuar në pikën 2 të këtij vendimi, nuk zbatohet në rastin kur titullari i ligjshëm i emrit të regjistruar apo të rezervuar më parë autorizon me shkrim, regjistrimin e emrit, që kërkohet të regjistrohet. Në këtë rast, emrit i shtohet një element me karakter dallues.

  4. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar një emër, që mund të cenojë apo që është në kundërshtim me rendin publik, të tillë si emra që mund të nxisin apo përkrahin urrejtjen racore, fetare, krahinore ose etnike, dhunën, emra që mund të prishin ekuilibrin shoqëror, që garanton dhe mbron tërësinë e të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut, pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e tij territoriale, drejtësinë shoqërore, rendin kushtetues, pluralizmin, identitetin kombëtar, trashëgiminë kombëtare, bashkëjetesën fetare e etnike, si dhe emra që bien në kundërshtim me rendin publik, në çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.
  I njëjti ndalim zbatohet edhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo të rezervimit të emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.

  5. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar një emër, që mund të cenojë apo që është në kundërshtim me moralin publik, kuptuar si tërësia e vlerave morale e shoqërore të popullit shqiptar, të respektit ndaj dinjitetit njerëzor e familjes, emra me karakter fyes e të turpshëm, si dhe emra, që bien në kundërshtim me moralin publik, në çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.
  I njëjti ndalim zbatohet edhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo të rezervimit të emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.

  6. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar, për efekt regjistrimi, emra në trajtën e shquar apo akronimet përkatëse, të shteteve, qyteteve, krahinave gjeografike, organizatave ndërkombëtare, fetare apo institucioneve të pushtetit, qendror a vendor, pa shtesa me karakter dallues.

  7. Ndalohet regjistrimi në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, i personave juridikë, përfshirë degët apo zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja, të cilët aplikojnë për regjistrim fillestar, duke deklaruar një emër, që, shprehimisht, ndalohet nga një dispozitë urdhëruese e ligjit.

  8. Ndalimet e përcaktuara në pikat 6 e 7 të këtij vendimi, zbatohen dhe në rastin e ndryshimit të emrit të personit juridik apo për rezervimin e emrit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në.

  9. Ndalimet, e përcaktuara në pikën 6 të këtij vendimi, nuk zbatohen në rastin kur titullari i institucionit ka dhënë me shkrim, miratimin për përdorimin e emrit dhe emrit, që kërkohet të regjistrohet, i është shtuar një element me karakter dallues.

  10. Personi fizik regjistrohet në regjistrin tregtar, pranë QKR-së, me emrin dhe mbiemrin e plotë, që rezulton nga dokumentet e identifikimit.

  11. Për miratimin e aplikimit për regjistrim, ndryshim apo rezervim të emrit të personit juridik, nëpunësi i autorizuar i QKR-së:
  a) verifikon, në bazën e të dhënave elektronike të QKR-së, nëse emri, që kërkohet të regjistrohet apo rezervohet, është i njëjtë apo i ngjashëm me emrat e regjistruar apo të rezervuar më parë nga një subjekt tjetër dhe vlerëson, në bazë të rezultatit të kërkimit, karakterin dallues të emrit, që kërkohet të regjistrohet apo të rezervohet;
  b) verifikon nëse emri i personit juridik, që kërkohet të regjistrohet apo rezervohet, bie në kundërshtim me ndalimet e përmendura në pikat 4 deri 9 të këtij vendimi.

  12. Nëse pas verifikimeve, nëpunësi i autorizuar i QKR-së vëren se emri i personit juridik, që kërkohet të regjistrohet ose rezervohet, është i njëjtë me emrin e një personi fizik, të regjistruar më parë, është i njëjtë apo pa karakter dallues me emrin e një personi juridik, të regjistruar apo rezervuar më parë, ose bie në kundërshtim me ndalimet e përcaktuara në pikat 4 deri 9 të këtij vendimi, brenda afatit të parashikuar në nenin 55 të ligjit për QKR-në, vendos që emri të mos 66 regjistrohet apo rezervohet dhe vepron në përputhje me vendimin nr.506, datë 1.8.2007 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e regjistrimit dhe të publikimit në QKR”. Nëse këto vërehen gjatë shqyrtimit të aplikimit për rezervim emri, QKR-ja refuzon menjëherë regjistrimin.

  13. Kur emri i personit juridik, që kërkohet të regjistrohet ose rezervohet, është i njëjtë me emrin e një personi fizik, të regjistruar më parë, QKR-ja pranon regjistrimin kur personi fizik i interesuar ka dhënë me shkrim, miratimin për përdorimin e emrit. Në këtë rast, emrit të personit
  juridik, që kërkohet të regjistrohet, i shtohet një element me karakter dallues. Autorizimi me shkrim nuk nevojitet, kur regjistrimi apo rezervimi i emrit kryhet nga vetë personi fizik, i interesuar.

  14. Ndaj vendimit të QKR-së, subjekti, të cilit i është refuzuar regjistrimi i emrit, ka të drejtë të ankohet, në rrugë administrative, brenda afateve ligjore, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në dhe Kodin e Procedurave Administrative.
  Ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative, ky subjekt, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile e brenda afateve ligjore, mund të ankohet në rrugë gjyqësore.

  15. Çdo person i interesuar, në përputhje me ligjin për QKR-në dhe Kodin e Procedurave Administrative, ka të drejtë, brenda afateve ligjore, të ankohet, në rrugë administrative ndaj vendimit të QKR-së, për regjistrimin e emrit të personit juridik në shkelje të dispozitave të pikave 2 deri 9 të këtij vendimi.
  Ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative, personi i interesuar, brenda afateve, mund të ankohet në rrugë gjyqësore, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile.

  16. Ndalohen njoftimi dhe botimi nga regjistri tregtar i emërtimeve apo shenjave të tjera dalluese të veprimtarisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, të cilat mund të cenojnë apo të jenë në kundërshtim me rendin publik, të tilla si emërtime apo shenja, që mund të nxisin a përkrahin urrejtjen racore, fetare, krahinore ose etnike, dhunën, emërtime apo shenja, që mund të prishin ekuilibrin shoqëror, që garanton dhe mbron tërësinë e të drejtave dhe të lirive themelore të njeriut, pavarësinë e shtetit dhe tërësinë e tij territoriale, drejtësinë shoqërore, rendin kushtetues, pluralizmin, identitetin kombëtar, trashëgiminë kombëtare, bashkëjetesën fetare e etnike, si dhe emërtime apo shenja, që bien në kundërshtim me rendin publik, në çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.

  17. Ndalohen njoftimi dhe botimi nga regjistri tregtar, pranë QKR-së, i emërtimeve apo shenjave të tjera dalluese të veprimtarisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, të cilat mund të cenojnë apo mund të jenë në kundërshtim me moralin publik, kuptuar si tërësia e vlerave, morale e shoqërore, të popullit shqiptar, të respektit ndaj dinjitetit njerëzor e të familjes, emra me karakter fyes e të turpshëm, ose çdo kuptim tjetër, që mund t’i jepet këtij termi nga legjislacioni në fuqi.

  18. Ndalohen njoftimi dhe botimi nga regjistri tregtar, pranë QKR-së, i emërtimeve apo shenjave të tjera dalluese të veprimtarisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi, të cilat ndalohen, shprehimisht, nga një dispozitë urdhëruese e ligjit.

  19. QKR-ja, për pranimin e aplikimit për publikim të emërtimit apo shenjave dalluese, sipas shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, verifikon nëse emërtimi apo shenjat dalluese bien në kundërshtim të dukshëm me ndalimet e përcaktuara në pikat 16 deri 18 të këtij vendimi.

  20. Nëse nëpunësi i autorizuar, pas verifikimeve të sipërpërmendura, vëren se emërtimi apo shenjat dalluese bien në kundërshtim me rregullat e parashikuara në pikat 16 deri 18 të këtij vendimi, QKR-ja refuzon publikimin.

  21. Subjekti, të cilit i është refuzuar publikimi i emërtimit apo i shenjave, ka të drejtë, që, brenda afateve ligjore, të ankohet në rrugë administrative ndaj vendimit, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në dhe të Kodit të Procedurave Administrative.
  Ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative, subjekti, brenda afateve ligjore, mund të ankohet në rrugë gjyqësore, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile.

  22. Çdo person i interesuar, në përputhje me dispozitat e ligjit për QKR-në dhe të Kodit të Procedurave Administrative, ka të drejtë të ankohet, brenda afateve ligjore, në rrugë administrative, ndaj vendimit të QKR-së për publikimin e emërtimit apo të shenjave dalluese, në shkelje të 67 dispozitave të pikave 16 deri 18 të këtij vendimi, si dhe në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Civile, mund të ankohet, brenda afateve ligjore, në rrugë gjyqësore ndaj vendimit përfundimtar të ankimit në rrugë administrative.

  23. Gjatë përcaktimit të përputhshmërisë së emrit, emërtimit apo shenjave dalluese, QKR-ja kryen vlerësimin e përputhshmërisë së emrit, emërtimit apo shenjave, duke marrë parasysh tërësinë e tyre.

  24. Regjistrimi i emrit të personit juridik i jep subjektit të drejtën ta përdorë atë në kursin e tregut, si dhe të pengojë përdorimin e tij, në mënyrë të padrejtë, nga të tretët.

  25. Regjistrimi i emrit të personit juridik nuk përbën pengesë për regjistrimin nga të tretët të një shenje të ngjashme apo të njëjtë me të, si markë tregtare apo shërbimi, përveç rastit kur, në përputhje me legjislacionin për pronësinë industriale, përdorimi i emrit në kursin e tregut ka efekt pengues ndaj këtij regjistrimi.

  26. Çdo person i interesuar mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai cenon të drejtën e emrit, sipas nenit 5 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.

  27. Çdo person i interesuar mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai cenon një të drejtë, sipas legjislacionit për të drejtën e autorit.

  28. Çdo person i interesuar, në bazë të nenit 638 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë e të dispozitave, që rregullojnë pronësinë industriale, mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai cenon një markë të regjistruar më parë apo emrat, emërtimet tregtare e shenjat dalluese të përdorura ligjërisht më parë nga të tretët (pavarësisht publikimit të tyre në regjistrin tregtar, sipas ligjit për QKR-në).

  29. Çdo person i interesuar mund të kërkojë, në rrugë gjyqësore, ndalimin e përdorimit apo çregjistrimin e emrit të personit juridik, nëse ai, sipas legjislacionit në fuqi, cenon një të drejtë tjetër të të tretëve.

  30. Publikimi i emërtimit apo i shenjave dalluese të veprimtarisë, të njoftuar vullnetarisht, sipas shkronjës “a” të pikës 1 të nenit 44 të ligjit për QKR-në, ka efekt deklarativ.

  31. Çdo person i interesuar, në përputhje me nenin 638 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, me dispozitat, që rregullojnë pronësinë industriale dhe të drejtën e autorit, e në rastet e parashikuara prej këtyre dispozitave a dispozitave të tjera ligjore, ka të drejtë të ankohet, në rrugë gjyqësore, ndaj përdorimit të paligjshëm në kursin e tregut të emërtimit apo të shenjave dalluese të veprimtarisë.

  Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

  KRYEMINISTRI Sali Berisha

  Botuar në Fletoren Zyrtare nr.116, faqe 3327.