LIGJ Nr.8493, datë 27.5.1999 - PËR RATIFIKIMIN E “MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË DHE BASHKIMIT EKONOMIK BELGO-LUKSEMBURGAS PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE”

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 121 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.8371, datë 9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e Këshillit të Ministrave

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI: