Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Shpallur me dekretin nr.2391, datë 7.6.1999 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Rexhep Meidani