Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Ligj nr.9497, datë 20.3.2006 shpallur me dekretin nr.4825, datë 28.3.2006 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.26, faqe869.