Neni 8

Burimet e financimit të Alb-Invest-it janë:
a) Buxheti i Shtetit, në përputhje me situatën financiare;
b) donatorë të ndryshëm;
c) të ardhurat nga shërbimet dhe projektet e realizuara nga vetë ai.
2. Llogaritë e Alb-Invest-it kontrollohen nga ekspertë kontabël të autorizuar.