LIGJ Nr.9663, datë 18.12.2006 - PËR KONCESIONET

(Ndryshuar me ligjin nr.9995, datë 22.9.2008)
(I përditësuar)

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI: