LIGJ Nr.9723, datë 3.5.2007 - PËR QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT

(Ndryshuar me ligjin nr.9916, datë 12.5.2008)

I përditësuar Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI: