Neni 11 - Pagat

1. Struktura, nivelet e pagave dhe të shpërblimit të QKR-së miratohen nga Këshilli i Ministrave, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
2. Niveli i pagave dhe i shpërblimit, si dhe numri i nëpunësve në sportelet e shërbimit në bashki e komuna përcaktohen nga këshillat përkatës, në përputhje me legjislacionin në fuqi.