Neni 12 - Buxheti

1. Buxheti i QKR-së është zë më vete në Buxhetin e Shtetit.
2. Projektbuxheti vjetor dhe afatmesëm i QKR-së, pasi përgatitet nga titullari i saj, miratohet nga ministri.
3. Buxheti përbëhet nga të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e QKR-së, përfshirë fondet për shpenzime operative dhe kapitale për sportelet e shërbimit në bashki e komuna, si dhe të ardhurat që krijohen në këto sportele.
4. Fondet për shpenzime operative për çdo sportel në bashki e komunë janë fonde të kushtëzuara. Ato përcaktohen në buxhetin e QKR-së, bazuar në kritere të drejta e objektive, në përputhje me vlerësimin paraprak të ngarkesës operative të çdo sporteli dhe të treguesve të cilësisë së shërbimit dhe i jepen bashkisë ose komunës përkatëse në formën e një shume totale.
5. Shpenzimet kapitale për pajisjet në sportelet e shërbimit në bashki e komuna kryhen nga QKR-ja.
6. Bashkia ose komuna, në përputhje me objektivin e vet, mund të parashikojë dhe të kryejë shpenzime operative ose kapitale shtesë për përmirësimin e shërbimeve në sportel.