Neni 14 - Përdorimi i të ardhurave të veta

1. Të ardhurat e mbledhura nga tarifat për kryerjen e funksioneve, sipas këtij ligji, përfshirë edhe ato të krijuara në sportelet e bashkive e komunave, derdhen në Buxhetin e Shtetit.
2. Të ardhurat nga tarifat për shërbimet e tjera, të krijuara nga QKR-ja ose nga sportelet e shërbimit në bashki e komuna, derdhen vetëm në masën 10 për qind në Buxhetin e Shtetit, 90 për qind përdoret nga QKR-ja për përmirësimin e funksionimit e të shërbimit të QKR-së.
3. QKR-ja mban llogaritë në thesar, në përputhje me legjislacionin në fuqi.