Neni 15 - Auditi

Veprimtaria financiare e QKR-së auditohet nga strukturat e ministrisë, sipas legjislacionit në fuqi.