Neni 16 - Raportimi dhe përgjegjshmëria

1. Ministri miraton objektivat specifikë të punës dhe treguesit e cilësisë së shërbimeve që kryen QKR-ja dhe mbikëqyr arritjen e tyre.
2. QKR-ja i raporton ministrit për menaxhimin administrativ, financiar dhe cilësinë e kryerjes së shërbimeve sa herë që i kërkohet, por jo më pak se një herë në vit.