Neni 17 - Statuti i QKR-së

Në përputhje me parimet e këtij ligji, me propozimin e ministrit, Këshilli i Ministrave miraton statutin e QKR-së, që përfshin rregullat e hollësishme për organizimin dhe funksionimin e saj, ndarjen dhe organizimin e punës, si dhe mënyrën e raportimit.