KREU III - REGJISTRI TREGTAR SEKSIONI I REGJISTRI TREGTAR DHE EFEKTET E REGJISTRIMIT DHE TË PUBLIKIMIT