Neni 63 - Vërtetime për regjistrimet

Pas regjistrimit, sipas dispozitave të këtij ligji, QKR-ja i lëshon subjektit një vërtetim regjistrimi, ku përcaktohen qartë veprimi i kryer dhe data e këtij regjistrimi.