Neni 79 - Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Ligj nr.9723, datë 3.5.2007 shpallur me dekretin nr.5319, datë 21.5.2007 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Alfred Moisiu
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.60, faqe 1604.

Ligj nr.9916, datë 12.5.2008 shpallur me dekretin nr.5740, datë 26.5.2008 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.76, faqe 3355.