VENDIM Nr.49, datë 23.1.2003 - PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË UKRAINËS, PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN E NDËRSJELLË TË INVESTIMEVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 e 23 të ligjit nr. 8371, datë 9.7.1998 “Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e Marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë dhe Qeverisë së Ukrainës, për nxitjen dhe mbrojtjen e ndërsjellë të investimeve.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI Fatos Nano

MARRËVESHJE PËR NXITJEN DHE MBROJTJEN RECIPROKE TË INVESTIMEVE MIDIS QEVERISË SË REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË UKRAINËS

Qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria e Ukrainës (Kabineti i Ministrit), këtu më poshtë të referuara si “Palë”:
Duke dëshiruar të intensifikojnë bashkëpunimin ekonomik për përfitimin reciprok të të dy vendeve;
Duke synuar të krijojnë kushte të favorshme për investimet e bëra nga investitorët e secilës Palë në territorin e Palës tjetër; dhe
Duke njohur se nxitja dhe mbrojtja e investimeve në bazë të kësaj Marrëveshjeje do të stimulojë nismat investuese në këtë fushë, ranë dakord si vijon: