Neni 1 - Përkufizime

Për qëllime të kësaj Marrëveshjeje:

1. Termi “Investitor” kupton në lidhje me secilën Palë:
a) personin fizik i cili, në përputhje me ligjet e kësaj Pale, konsiderohet si shtetas i saj;
b) entet ligjore, duke përfshirë shoqëritë, shoqatat, shoqëritë e përbashkëta, korporatat, filialet dhe çdo lloj organizimi të inkorporuar ose të krijuar ose me fjalë të tjera të organizuar në përputhje me ligjin e kësaj Pale.

2. Termi “Investim” kupton çdo lloj pasurie dhe në veçanti, por jo ekskluzivisht, si më poshtë:
a) pjesëmarrjen me aksione, detyrimet e një shoqërie dhe çdo formë tjetër e pjesëmarrjes në një shoqëri që ka një vlerë ekonomike, duke përfshirë çdo kredi të dhënë me qëllim krijimin e një vlere ekonomike.
b) pasurinë e tundshme dhe të patundshme si dhe çdo të drejtë tjetër, si hipotekat, qiratë, uzufrukti, pengjet dhe të drejta të ngjashme;
c) të drejtat e pronësisë industriale dhe intelektuale si patentat, licencat, markat tregtare, emrat tregtarë, sekretet tregtare si dhe proceset teknike, know-how dhe dëshira e mirë;
d) të drejtat për të ndërmarrë veprimtari ekonomike dhe tregtare në bazë të ligjit ose në sajë të një kontrate, duke përfshirë koncesionet për studimin, kërkimin dhe shfrytëzimin e burimeve natyrore.
Çdo ndryshim në formën në të cilën pasuritë janë investuar ose riinvestuar nuk do të prekin karakterin e tyre si investim, në rast se ky ndryshim është kryer në përputhje me ligjet dhe rregullat e Palës pritëse të investimit.

3. Termi “të ardhura” kupton shumat e vjela nga një investim dhe përfshin në veçanti, por jo eksluzivisht, fitimet, dividentet, interesat, rritjen e kapitalit, shpërblime dhe të ardhura në forma të tjera.

4. Termi “territor” përcakton tërësinë tokësore dhe ujore të secilës Palë, si dhe zonën ekonomike ekskluzivisht dhe shellfin kontinental jashtë kufijve të ujërave territoriale të secilës Palë, mbi të cilat ata ushtrojnë ose mund të ushtrojnë të drejtat e sovranitetit dhe juridiksionit me qëllim shfrytëzimin, zbulimin dhe ruajtjen e burimeve natyrore, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.