Neni 11 - Zbatimi i Marrëveshjes

Kjo Marrëveshje do të zbatohet për të gjitha investimet e bëra përpara ose mbas hyrjes në fuqi të saj, por nuk do të zbatohet tek ndonjë mosmarrëveshje lidhur me investimet të cilat janë kryer përpara hyrjes së saj në fuqi.