Neni 13 - Pjesëmarrja në mbledhje e personave të tjerë

Në mbledhjet e këshillit drejtues kryetari fton këshilltarët ose dhe ekspertë të jashtëm, kur kjo diktohet nga përmbajtja e rendit të ditës.
Drejtori, këshilltarët dhe ekspertët e ftuar marrin pjesë në mbledhje pa të drejtë vote.