strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

KREU V - DREJTORI EKZEKUTIV

 • Neni 16 - Mandati i drejtorit
 • Drejtori emërohet nga ministri përgjegjës për ekonominë, për një mandat 4-vjeçar me të drejtë riemërimi.
  Ai lirohet ose shkarkohet nga detyra, para mbarimit të mandatit, nga ministri përgjegjës për ekonominë:
  - me kërkesë të tij;
  - kur kryen vepra penale;
  - kur shpërdoron kompetencat e parashikuara në statut;
  - nuk kryen detyrat e përcaktura në statut dhe ato të ngarkuara nga këshilli drejtues.

 • Neni 17 - Tagrat e përfaqësimit
 • Agjencia, në marrëdhënie me të tretët, përfaqësohet nga drejtori ekzekutiv dhe, në mungesë të tij, nga zëvendësdrejtori, i cili autorizohet nga drejtori.

 • Neni 18 - Kompetencat
 • Drejtori ekzekutiv ka këto kompetenca:
  a) Drejton dhe administron të gjithë veprimtarinë e Agjencisë;
  b) Harton rregulloren e brendshme të veprimtarisë së Agjencisë dhe ia paraqet për miratim këshillit drejtues;
  c) Harton dhe i paraqet këshillit, për miratim, buxhetin dhe programin vjetor të punës së Agjencisë;
  ç) Përgjigjet për shpenzimet e bëra nga buxheti i Agjencisë në përputhje me objektivat, qëllimin dhe funksionimin e Agjencisë;
  d) Raporton, të paktën, katër herë në vit, para këshillit për veprimtarinë e Agjencisë;
  dh) Bashkërendon punën me këshillin për zbatimin, me sukses, të strategjisë së qeverisë për nxitjen e biznesit dhe të investimeve;
  e) Bashkëpunon me donatorë, vendas dhe të huaj, për sigurimin e fondeve të Agjencisë, si dhe bën menaxhimin e tyre;
  ë) Krijon dhe zhvillon lidhje të vazhdueshme institucionale me përfaqësues të organizatave të biznesit dhe institucioneve publike, me qëllim realizimin e detyrave dhe të objektivave të Agjencisë, 41 si dhe të rritjes, gjithnjë e më tepër, të imazhit pozitiv të Shqipërisë te partnerët e huaj;
  f) Garanton cilësinë e materialeve informuese e promovuese, të bëra nga Agjencia, dhe shpërndarjen në kohë të tyre, institucioneve, publike dhe private, të interesuara;
  g) Lidh, në emër të Agjencisë, kontratat e punës me punonjësit e saj, sipas legjislacionit në fuqi.