KAPITULLI I - OBJEKTET E KONVENTËS DHE PËRKUFIZIME