Neni 3

Në përputhje me paragrafin e dytë të nenit 34 të Konventës, Republika e Shqipërisë deklaron se kërkesat, sipas paragrafit të parë të këtij neni, do t’u komunikohen autoriteteve të tij vetëm nëpërmjet autoritetit qendror.