KREU I - TË DREJTAT DHE DETYRIMET RECIPROKE TË BASHKËSHORTËVE