Neni 100 - Depozitimi

Kërkesa dhe vendimi i ndarjes së pasurisë duhet të depozitohen pranë zyrës së gjendjes civile dhe, nëse është rasti, edhe në regjistrin tregtar.
Vendimi shënohet në regjistrin e gjendjes civile, si dhe në origjinalin e kontratës së martesës.