Neni 8 - Revokimi dhe shfuqizimi

Revokimi dhe shfuqizimi janë akte administrative, të cilat ndërpresin fuqinë juridike të akteve të tjera administrative.