Neni 39 - Efektet e skualifikimit

1. Në rastet e parashikuara nga paragrafët 1 dhe 2 të nenit 38, nëpunësi duhet të ndërpresë çdo veprim për sa kohë eprori nuk urdhëron të kundërtën.

2. Pavarësisht nga skualifikimi i subjekteve në rastet e parashikuara nga neni 37, ato subjekte janë të detyruara të ushtrojnë kompetencat e tyre në raste emergjence, me kushtin që këto veprime të ratifikohen nga subjekti zëvendësues ose nga organi kolegjial.