SEKSIONI III - PAVLEFSHMËRIA E AKTEVE ADMINISTRATIVE