SEKSIONI IV - SHFUQIZIMI DHE REVOKIMI I AKTEVE ADMINISTRATIVE