Neni 18

Kontradiktoriteti Asnjë palë nuk mund të gjykohet pa u dëgjuar ose pa u thirrur në gjykim.