Neni 27 - Përdorimi i gjuhës shqipe në gjykim

Në të gjitha fazat e gjykimit përdoret gjuha shqipe.
Personat që nuk dinë shqip, përdorin gjuhën e tyre.
Ata marrin dijeni për provat dhe për gjithë zhvillimin e gjykimit me anë të përkthyesit.