Neni 4

Gjykata kujdeset për zhvillimin e rregullt të procesit gjyqësor.
Për këtë qëllim, në bazë të kompetencave që i jepen nga ky Kod, vendos për afatet dhe urdhëron marrjen e masave të nevojshme.