Neni 33

Nuk mund të ngrihet padi nga një person që i mungon zotësia juridike për të vepruar.