Neni 170

(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 43)