KREU V - Rregulla të përgjithshme për marrjen e provave