KREU VII - Thëniet e dëshmitarëve

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 55)