Neni 268

Shkresa private mund të provohet si origjinale me çdo lloj mjeti provues.