KREU X - Këqyrja e personave, sendeve dhe këqyrja në vend, eksperimentimi