KREU XIII - Përfundimi i hetimit gjyqësor dhe dhënia e vendimit