strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

KREU XIV - Vendime me ekzekutim të përkohshëm

 • Neni 317 - Rastet e dhënies së vendimeve me ekzekutim të përkohshëm
 • Vendimi i gjykatës mund të jepet me ekzekutim të përkohshëm, kur është vendosur:
  a) detyrimi për ushqim;
  b) për shpërblimin nga puna;
  c) për rivendosjen në posedimin e banesës bashkëshortore.

  Vendimi mund të jepet me ekzekutim të përkohshëm edhe kur nga vonesa e ekzekutimit, paditësi mund të pësojë dëme të rëndësishme, që nuk mund të vihen në vend, ose kur ekzekutimi i vendimit do të bëhej i pamundur, ose do të vështirësohej së tepërmi. Në këtë rast gjykata mund të kërkojë që paditësi të japë një garanci.

 • Neni 318 - Ankimi
 • Kundër vendimit me të cilin pranohet ose rrëzohet kërkesa për ekzekutim të përkohshëm të vendimit, mund të bëhet ankim i veçantë.

 • Neni 319 - Rrjedhojat nga prishja e vendimit
 • (Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 126)

  Kur vendimi prishet nga gjykata e apelit ose Gjykata e Lartë, ekzekutimi i përkohshëm pezullohet.
  Në rast se pas prishjes së vendimit të parë padia rrëzohet dhe vendimi merr formë të prerë, gjyqfituesi i parë detyrohet t’i kthejë palës tjetër gjithçka që ka marrë me ekzekutim të përkohshëm të vendimit të parë.