KREU VI - Shpallja e zhdukjes ose e vdekjes së personit