KREU VII - Heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar