Neni 441 - Ligji i zbatueshëm - (shfuqizuar)

(Shfuqizuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 68)