KREU I - Mjetet dhe afatet e ankimit

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 69)

 • Neni 442 - Mjetet e ankimit
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 126)

  Mjetet për t’u ankuar ndaj vendimeve të gjykatave janë:
  Ankimi në gjykatën e apelit,
  rekursi në Gjykatën e Lartë,
  kërkesa për rishikim.

 • Neni 442/a - Ankimi
 • (Shtuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 70)

  Ankimi është akti me të cilin palët ose pjesëmarrësit e tjerë në proces parashtrojnë kundërshtimet e tyre ndaj vendimit të gjykatës dhe veprimeve të përmbaruesit gjyqësor, për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e tyre.

 • Neni 442/b - Rekursi
 • (Shtuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 71)

  Rekursi është akti me të cilin palët ose pjesëmarrësit e tjerë në proces parashtrojnë kundërshtimet e tyre ndaj vendimit të gjykatës së shkallës së parë ose të gjykatës së apelit në Gjykatën e Lartë, sipas rregullave të përcaktuara në këtë Kod.

 • Neni 443 - Afati i ankimit
 • (Shtuar paragrafi IV, ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 72, 126)

  Afati i ankimit në gjykatën e apelit, kundër vendimeve përfundimtare të gjykatës së shkallës së parë, është 15 ditë.
  Afati për të bërë rekurs në Gjykatën e Lartë, kundër vendimeve të gjykatës së apelit, është 30 ditë.
  Afati për të kërkuar rishikimin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë është 30 ditë.
  Afati i ankimeve të veçanta është 5 ditë.

 • Neni 444 - Fillimi i afateve të ankimit
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 73)

  Afatet e caktuara në nenin e mësipërm janë të prerë dhe fillojnë nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit përfundimtar. Kur çështja është gjykuar nga gjykata e shkallës së parë ose nga gjykata e apelit, në mungesë të njërës palë, ky afat fillon nga dita e njoftimit të vendimit.
  Afati për të ushtruar kërkesën për rishikim fillon nga dita kur janë zbuluar rrethanat për të cilën bëjnë fjalë dispozitat përkatëse.

 • Neni 445 - Prekluziviteti i ankimit
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 74)

  Ankimi në gjykatën e apelit, rekursi në Gjykatën e Lartë dhe rishikimi nuk mund të bëhen pasi ka kaluar një vit nga shpallja e vendimit. Kjo dispozitë nuk zbatohet kur pala në mungesë vërteton se nuk ka qenë në dijeni të procesit gjyqësor për shkak të pavlefshmërisë së njoftimeve.

 • Neni 446 - Gjykata ku paraqitet ankimi
 • Ankimi paraqitet në gjykatën që ka dhënë vendimin, ndaj të cilit ushtrohet.

 • Neni 447 - Njoftimi i ankimit
 • Ankimi u njoftohet palëve sipas rregullave të parashikuara në nenet 130 dhe 131 të këtij Kodi, për njoftimet e thirrjet në gjykatë.

 • Neni 448 - Bashkimi i ankimeve
 • Të gjitha ankimet e bëra veçmas kundër të njëjtit vendim bashkohen në një proces të vetëm.
  Pezullimi i ekzekutimit

 • Neni 449
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 126)

  Ekzekutimi i vendimit të ankimuar pezullohet deri në përfundim të shqyrtimit në gjykatën e apelit, përveç kur me ligj parashikohet ndryshe.
  Në rastet e rekursit në Gjykatën e Lartë vendimi mund të pezullohet në Gjykatën e Lartë.

 • Neni 450 - Kthimi i ankimit
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 75)

  Gjykata që ka dhënë vendimin nuk e pranon ankimin kur:
  a) është paraqitur jashtë afatit;
  b) nuk ndreqen të metat në afatin e caktuar. Në këto raste zbatohen rregullat e përcaktuara në nenin 157 të këtij Kodi;
  c) është bërë kundër një vendimi ndaj të cilit nuk lejohet ankim;
  ç) është bërë nga një person që nuk legjitimohet të bëjë ankim;
  d) është hequr dorë nga ankimi.
  Mospranimi i ankimit mund të deklarohet në çdo shkallë gjykimi.
  Kundër vendimit për kthimin e ankimit mund të bëhet ankim i veçantë.

 • Neni 450/a
 • (Shtuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 76)

  Gjykata, kur pranon kërkesën, i komunikon kopjen e saj palës tjetër, ndërsa aktet e çështjes bashkë me ankimin, ia dërgon gjykatës së apelit të nesërmen e mbarimit të afatit të ankimit për të gjitha palët ose edhe përpara mbarimit të këtij afati, kur nga të gjitha palët janë paraqitur ankimet.

 • Neni 451 - Vendimi i formës së prerë
 • Vendimi i gjykatës merr formë të prerë kur:
  a) nuk mund të bëhet ankim kundër tij;
  b) nuk është bërë ankim kundër tij brenda afateve të caktuara nga ligji ose kur ankesa është tërhequr;
  c) ankesa e paraqitur nuk është pranuar;
  ç) vendimi i gjykatës është lënë në fuqi, ndryshuar ose është pushuar gjykimi në shkallë të dytë.

 • Neni 451/a
 • (Shtuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 77)

  Vendimi që ka marrë formë të prerë është i detyrueshëm për palët, për trashëgimtarët e tyre, për personat që heqin të drejta nga palët, për gjykatën që ka dhënë vendimin dhe për të gjitha gjykatat dhe institucionet e tjera.
  Vendimi që ka marrë formë të prerë ka fuqi vetëm për çka është vendosur midis po atyre palëve, për të njëjtin objekt dhe për të njëjtin shkak. Një konflikt që është zgjidhur me vendim të formës së prerë nuk mund të gjykohet përsëri, përveç kur ligji parashikon ndryshe.