Neni 442 - Mjetet e ankimit

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 126)

Mjetet për t’u ankuar ndaj vendimeve të gjykatave janë:
Ankimi në gjykatën e apelit,
rekursi në Gjykatën e Lartë,
kërkesa për rishikim.