TITULLI II - Rekursi në gjykatën e lartë

(Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 126)