strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

KREU II - Procedurat e gjykimit

 • Neni 481 - Shqyrtimi në kolegjet e bashkuara
 • (Shfuqizuar fjalia e fundit e paragrafit të dytë me vendimin nr.46/1999 të Gjykatës Kushtetuese
  Ndryshuar titulli, shfuqizuar paragrafi I me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 90)

  Kryetari i Gjykatës së Lartë mund të vendosë që gjykata të shprehet në kolegje të bashkuara për rekurse të paraqitura nga palët, për të cilat ka praktika të ndryshme e të mëparshme në kolegjet e thjeshta.
  Në këto raste kryetari i Gjykatës së Lartë cakton relatorin dhe datën e shqyrtimit të rekursit.

 • Neni 482 - Fillimi i gjykimit
 • (Shfuqizohet paragrafi I, ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812 datë 17.5.2001, neni 91)

  Gjykata e Lartë gjykon në kolegje me trup gjykues të përbërë nga pesë gjyqtarë.
  Kryetari i kolegjit civil cakton datën e shqyrtimit të rekursit.
  Sekretaria e Gjykatës së Lartë shpall listat e shqyrtimit të rekurseve të paktën 15 ditë përpara datës së shqyrtimit.

 • Neni 483 - Shqyrtimi gjyqësor
 • paragrafi III, shtuar paragrafi i fundit me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 92)

  Në seancë gjyqësore relatori paraqet faktet që kanë rëndësi për marrjen e vendimit, përmbajtjen e vendimit të ankimuar dhe shkaqet e rekursit dhe të kundërrekursit.
  Pas relatimit kryetari fton avokatët e palëve të paraqesin mbrojtjen e tyre.
  Nuk lejohet replika, por avokatët e palëve mund që në të njëjtën seancë t’i paraqesin gjykatës mendimet e tyre, shkurtimisht, me shkrim.
  Procesverbali i seancës gjyqësore mbahet nga sekretari gjyqësor.

 • Neni 484 - Marrja e vendimit
 • (Ndryshuar paragrafi II me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 93)

  Gjykata pas diskutimit të çështjes tërhiqet në dhomën e këshillimit dhe merr vendimin përkatës. Në raste të veçanta, për shkak të natyrës së ndërlikuar apo rëndësisë së çështjes, marrja e vendimit mund të shtyhet për aq ditë sa është e nevojshme.
  Vendimi nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e trupit gjykues.

 • Neni 485
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 126)

  Pas shqyrtimit të çështjes, kolegji civil apo kolegjet e bashkuara të Gjykatës së Lartë vendosin:

  a) lënien në fuqi të vendimit;
  b) prishjen e vendimit të gjykatës së apelit dhe lënien në fuqi të vendimit të shkallës së parë;
  c) prishjen e vendimit të gjykatës së apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në gjykatën e apelit, me tjetër trup gjykues;
  ç) prishjen e vendimit të gjykatës së apelit dhe vendimit të gjykatës së shkallës së parë dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në gjykatën e shkallës së parë me tjetër trup gjykues;
  d) ndryshimin e vendimit të shkallës së parë dhe të gjykatës së apelit;
  e) prishjen e vendimeve dhe pushimin e gjykimit të çështjes.

 • Neni 485/a - Pasojat kur prishet vendimi i padrejtë, i cili është ekzekutuar tërësisht ose pjesërisht
 • (Shtuar me ligjin nr.10 052, datë 29.12.2008, neni 12)

  Kur vendimi i ri, që jepet pas prishjes, është i ndryshëm nga vendimi i parë, i cili është ekzekutuar, tërësisht ose pjesërisht, personi që ka përfituar detyrohet t’i kthejë të gjitha përfitimet e marra nga ekzekutimi i vendimit.

 • Neni 486 - Zbatimi i detyrueshëm i udhëzimeve
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 126)

  Udhëzimet dhe konkluzionet e Gjykatës së Lartë janë të detyrueshme për gjykatën që rishqyrton çështjen.

 • Neni 487 - Gabimet në arsyetimin e vendimit
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 94)

  Nuk janë shkak për cenimin e vendimit gabimet materiale në arsyetimin e vendimit, kur zgjidhja në themel është e drejtë. Në këtë rast gjykata kufizohet vetëm me korrigjimin e arsyetimit.

 • Neni 488
 • Shpenzimet e gjykimit Gjykata, kur rrëzon rekursin, shpenzimet e gjykimit ia ngarkon atij që ka bërë rekursin.

 • Neni 489 - Mospërsëritja e rekursit
 • me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 95)

  Rekursi i deklaruar i papranueshëm nuk mund të paraqitet përsëri, qoftë edhe në rastet kur nuk ka mbaruar afati i caktuar nga ligji.

 • Neni 490 - Heqja dorë nga rekursi
 • (Shtuar paragrafi III me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 96)

  Pala mund të heqë dorë nga rekursi derisa nuk është filluar relatimi në seancë gjyqësore. Heqja dorë bëhet me shkrim, e nënshkruar nga vetë pala apo avokati i saj, i pajisur me prokurë për këtë qëllim.
  Akti i heqjes dorë u njoftohet palëve që janë paraqitur ose u komunikohet avokatëve të palëve.
  Kur hiqet dorë nga rekursi dhe në gjykim kanë marrë pjesë të gjitha palët ose përfaqësuesit e tyre, nuk ka vend për shpallje të veçantë të vendimit të pushimit të gjykimit.

 • Neni 491 - Shpenzimet, kur hiqet dorë nga rekursi
 • (Shfuqizuar fjalia II me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 97)

  Në rastet e heqjes dorë nga rekursi gjykata i ngarkon shpenzimet palës që heq dorë.

 • Neni 492 - Ndreqja e gabimeve materiale
 • (Ndryshuar paragrafi I me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 126)

  Nëse vendimi i shpallur nga Gjykata e Lartë përmban gabime materiale apo në përllogaritje, pala e interesuar ka të drejtë të kërkojë me kërkesë korrigjimin apo ndreqjen e tyre brenda 60 ditëve nga njoftimi i vendimit.
  Për kërkesën gjykata shprehet në dhomën e këshillimit, duke zbatuar rregullat e parashikuara në paragrafin e fundit të nenit 480 të këtij Kodi.

 • Neni 493 - Rigjykimi
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 98 e 126)

  Gjykata e shkallës së parë apo gjykata e apelit kur dërgohet çështja për rigjykim zbaton të njëjtat rregulla procedurale të parashikuara në atë shkallë gjykimi.
  Detyrat e lëna nga Gjykata e Lartë janë të detyrueshme për gjykatën që rishqyrton çështjen, e cila, pasi zbaton këto detyra, vendos sipas bindjes së saj.
  Në rigjykim nuk mund të ngrihen pavlefshmëritë e vërtetuara në gjykimet e mëparshme. Në rigjykim palët nuk mund të bëjnë pretendime të ndryshme nga ato të pranuara në vendimin e Gjykatës së Lartë, përveç nevojës për të arritur në përfundime që dalin nga vendimi i Gjykatës së Lartë.