KREU IV - KUNDËRSHTIMI I TË TRETIT - (shfuqizuar)

(Shfuqizuar nenet 503-509 me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 104)