KREU I - Ekzekutimi i detyrimeve në të holla kundrejt personave fizikë e juridikë Dispozita të përgjithshme