KREU III - Ekzekutimi mbi sendet e paluajtshme, mbi mjetet e lundrimit e të fluturimit